Pædagogisk udgangspunkt og praksis

I overensstemmelse med Thy-Mors HF & VUC’s værdigrundlag og skolens kvalitetssikringsplan praktiseres undervisning, der bygger på følgende grundlæggende principper:

Et forpligtende lærings- og arbejdsfællesskab for alle kursister, der bygger på respekt og tolerance, engagement, ansvarlighed, empati, humor samt åbenhed og medindflydelse.

Disse udmøntes yderligere i nogle pædagogisk-didaktiske grundprincipper, som er udarbejdet på grundlag af 2 semi-strukturerede fokusgruppeinterview med hf- og avu-kursister fra både Nykøbing og Thisted. Interviewene sigtede mod at få klargjort kursisternes syn på ”den gode undervisning på Thy-Mors HF & VUC”. Lærerne udarbejdede samtidig gennem en idé-genererende proces deres syn på ”den gode undervisning på Thy-Mors HF & VUC”. Pædagogisk Udvalg samlede derefter begge parters syn på ”den gode VUC-undervisning” i et skema, jf. nedenfor. Denne sammenfatning udgør således skolens pædagogiske udgangspunkt for vores undervisningspraksis:

Overordnet område Stikord/uddybning
1. Kursistens oplevelse af synlig ledelse og ansvar Rød tråd, struktur, overskuelighed, fælles spilleregler
2. Lærerens professionelle personlighed Gode relationer til kursisterne, engagement, fleksibilitet, tryghed, stemning, lytte, interaktion med kursisterne, kursisttrivsel, anerkendelse
3. Klare mål i undervisningen Faglighed, fleksibilitet, tag plan B hvis plan A ikke virker, sekvensering
4. Rammer for undervisningen Ydre fysiske rammer/lokaler, læreplanerne, nye tidssvarende, kreative materialer, it-udstyr
5. Kursistdeltagelse Variation, fordybelse, relevans, anvendelsesorientering, involvering, engagement, arbejdsglæde, studieaktivitet
6. Læring/udbytte Kursisternes faglige udbytte, læreproces og læring