VUC fra A-Å

En lille håndbog med nyttige oplysninger for dig, som er kursist på skolen.

Hvis du flytter, skal du meddele din nye adresse til administrationen.

Husk også at meddele administrationen, hvis du får nyt telefonnummer.

Alle lærebøger udlånes til dig mod kvittering på udlånslister eller som enkeltbogsudlån. Bøgerne skal afleveres i administrationen, når undervisningen er slut, eller efter endt prøve/eksamen. Ved aflevering af bøger får du en kvittering på, at du har leveret de lånte materialer tilbage.

Beskadigede bøger og manglende aflevering medfører erstatningspligt. Det skal understreges, at hvis du af én eller anden grund framelder dig ét eller flere hold/fag i løbet af skoleåret, skal du straks aflevere fagets bøger i administrationen!

Bemærk: Vi udleverer først dit prøve- eller eksamensbevis, når du har afleveret alle de materialer, du har lånt! Du kan tjekke dine udlån her:

Bogudlån – Thisted

Bogudlån – Nykøbing

 

Vi forventer, at alle kursister har en bærbar computer, som skal medbringes til undervisningen. Har du ikke en computer, kan du, forudsat at du er SU-berettiget eller har minimum 3 fag, låne en computer af skolen mod betaling af et depositum på 500 kr.

Administrationen har åben hver dag fra kl. 9.30 til 13.30 for afhentning af computere i Thisted og fra kl. 09.00 til 11.00 i Nykøbing mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Der udlånes ikke computere til:

Fjernkursister
FVU-kursister
Flex-kursister
OBU firmahold
8 ugers kursister (GSK)

Hvis ikke du er berettiget til at låne en computer af skolen, kan du evt. købe en brugt firma-computer. Se fx:

Datamarkedet
Refurb
Arrowdirect
Brugtecomputere

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er et fælles tilmeldingssystem for langt de fleste videregående uddannelser. Via Den Koordinerede Tilmelding kan du søge om optagelse på op til 8 forskellige uddannelser eller uddannelsessteder på samme tid. Du kan dog højst blive optaget ét sted.

Optagelse.dk kan du fra 1. februar finde ansøgningsskemaer til alle de uddannelser, der er med i Den Koordinerede Tilmelding. Til ansøgningen hører også prioriteringsskema, ændringsprioriteringsskema, arbejdsgivererklæringer og en fuldmagtsblanket.

Alle uddannelser har på Optagelse.dk et optagelsesområdenavn og et optagelsesområdenummer.

Optagelsesområdenavnet er navnet på den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Husk at den samme uddannelse kan have forskellige navne, alt efter hvilken uddannelsesinstitution der udbyder uddannelsen.

Optagelsesområdenummeret er nummeret for en bestemt uddannelse på en bestemt uddannelsesinstitution og er derved en slags identifikationsnummer.

Generelle regler

Ved afvikling af prøver og eksamener gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Eksamens- og prøvereglement for hf og avu.

Tilmelding og framelding

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til administrationen omgående. Eksamensframelding kan få konsekvenser for om du er SU/SVU-berettiget.

Hvis du er syg eller af anden grund er forhindret i at komme på eksamensdagen skal du ringe til administrationen om morgenen og melde dig syg/give besked. Du skal herefter selv få fat på en lægeerklæring samme dag, og sende den til skolen. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Udeblivelse fra eksamen vil få konsekvenser for din SU-udbetaling. Dette gælder også ved manglende aflevering af faglig dokumentation.

Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin – mod betaling. Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsen.

NB! Fristen for tilmelding er 1. februar for sommereksamen og
1. september for vintereksamen.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Både skriftlig og mundtlig eksamen afholdes i dagtimerne – også for aftenholdene.

NB! Lokaler samt tidspunktet for fremmøde fremgår af LUDUS Web.

Eksamensbevis

Der udstedes eksamensbeviser indeholdende de opnåede eksamenskarakterer. Der findes ikke årskarakterer på hf og avu. Udlevering af eksamensbeviser forudsætter, at du har afleveret bøger og andet lånt undervisningsmateriale.

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning.

Prøvebeskrivelser for FVU-matematik.

Der afholdes løbende prøver ved afslutning af et modul.

Dispensationer kan gives på avu og hf, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Få en blanket hos din lærer, på kontoret eller print den her.

Ansøgningsfrist

Terminsprøve 7. februar 2019
Sommereksamen 12. april 2019

Vejledende eksempler på dispensationer

Skriftlig eksamen
- forlænget tid
- computer med særlige programmer for ordblinde, evt. med højtlæsningsfunktion
- bisidder/sekretær fungerer som eksaminandens øjne og ører og evt hænder
- døvetolk for døve/hørehandicappede eksaminander
- særlige udgaver af prøveforlægget, fx stor skrift eller cd med indlæst tekst mm.

Mundtlig eksamen
- forlænget tid til forberedelse
- bisidder/sekretær under forberedelse
- døvetolk som medvirker under den mundtlige prøve
- forlænget tid til eksaminationen til høre- eller synshandicappede

Ofte vil det være nødvendigt at kombinere flere af ovennævnte dispensationer.

Du forventes at kunne og ville indgå seriøst i et læringsforløb, hvor der stilles krav om aktivitet, involvering, selvstændighed og ansvarlighed. Dine faglige, personlige og sociale evner og færdigheder vil blive udfordret.

Dét at være ærlig og kunne bede om og tage imod vejledning, støtte og hjælp ses som væsentlige forudsætninger for et positivt uddannelsesforløb. Du skal bidrage positivt til fællesskabet på holdet eller i klassen og medvirke til at definere klasserumskulturen. Dermed skabes et sammenhold, der bygger på gensidig respekt og tillid. Humor er en del af kulturen, for det må gerne være sjovt at lære.

Du skal være nærværende i hverdagen. Det betyder, at du skal overholde mødetidspunkterne, være forberedt, deltage aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer, aflevere skriftlige opgaver til tiden og afslutte dit læringsforløb ved at gå til prøve/eksamen.

Fravær skal meddeles via LUDUS Web. Ved eventuelle forsømmelser er du selv ansvarlig for at følge op på det faglige indhold i undervisningen via medkursister, LUDUS Web og/eller Fronter.

Du skal have lyst til at lære og være modtagelig for undervisning uden forstyrrelser, og sociale medier (Facebook, Twitter m.v.) anvendes ikke i undervisningstiden, medmindre det er aftalt med læreren.

På skolen skal du overholde almindelige ordensregler.

Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, tæller som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet. Der er altså intet, som hedder lovligt fravær. Evt. nødvendigt fravær skrives ind i LUDUS Web i god tid.

Sygdom

Ved sygdom skal du melde afbud om morgenen via LUDUS Web. Du vil også modtage besked om eventuel aflysning af undervisning via sms-systemet i LUDUS Web.

Ved længerevarende sygdom kontaktes vejledningen.

Vejledning om lægeerklæring

Thy-Mors HF & VUC er forpligtet på at gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at modtage SU ved sygdom. Dette glæder dog ikke ved kronisk sygdom.

Er du syg i sammenhængende 14 dage og endnu ikke rask, kan du aflevere en lægeerklæring som dokumentation på din sygdom og søge om dispensation fra kravet om studeaktivitet og dermed fortsat få SU.

En lægeerklæring er altid fremadrettet. Du kan altså ikke bruge en lægeerklæring til at forklare, hvorfor du har været fraværende.

Skolen betaler for din lægeerklæring, dog ikke hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, her skal du selv betale for din lægeerklæring.

Udformning og indhold af lægeerklæring er af stor betydning for om du kan få dispensation.

Lægeerklæringen skal indeholde følgende:

1. Dit navn og cpr.nr.

2. Det skal tydeligt fremgå, hvilken periode du er sygemeldt. Der skal skrives fra hvilken dato til hvilken dato du er sygemeldt. Indeholder lægeerklæringen ikke denne oplysning, kan du ikke få dispensation. Er din periode kortere end den angivet periode, genoptager du undervisningen. Er den længere end det fremgår af lægeerklæringen, kan din læge forlænge din sygemeldingsperiode og du afleverer en fornyet lægeerklæring til Thy-Mors HF & VUC.

3. Lægeerklæringen skal være underskrevet af lægen og forsynet med stempel samt lægens ydernummer.

På Thy-Mors HF & VUC forsøger vi sammen med jer kursister at skabe et spændende og inspirerende ungdoms- og voksenmiljø – også uden for undervisningstiden.

Der afholdes samlinger og fællesarrangementer i skoletiden med forskellige kulturelle indslag, og vi arrangerer en »Anderledes Skoledag« og deltager i Operation Dagsværk, hvor kursister giver et dagsværk til et udviklingsprojekt til gavn for børn og unge i et u-land.

Thy-Mors HF & VUC arrangerer også kunstudstillinger, debatmøder og teater- og musikarrangementer. Nogle hold tager også på ekskursioner – fx til København.

Selvfølgelig er der også både velkomstarrangement, jule- og sommerfest. Endelig arrangerer vejlederne i løbet af året nogle informationsmøder om videre-uddannelsesmuligheder, som har betydning for dig som kursist.

Alle arrangementer meddeles via lærerne, infoskærme, Facebook og fremgår af »Det sker« her på forsiden.

Kulturudvalget på Thy-Mors HF & VUC sammensætter spændende arrangementer for alle skolens kursister.

Se forårets arrangementer her.

På Thy-Mors HF & VUCs afdelinger i Thisted og Nykøbing er der ophængt hjertestartere. I Thisted hænger hjertestarteren i skolegården uden for hovedindgangen, mens hjertestarteren i Nykøbing er placeret uden for hovedindgangen til Morsø Uddannelsescenter.

I tilfælde af brug skal du åbne boksen, hvorefter en stemme fortæller dig, hvad du skal gøre.

Har du brug for ideer til at søge informationer på nettet, kan nogle af følgende adresser være nyttige:

www.kulturrummet.dk
Her kan du søge, reservere og bestille materialer fra Thisted Bibliotek.

www.bibliotekmorsoe.dk
Her kan du søge, reservere og bestille materialer fra Morsø Folkebibliotek.

http://bibliotek.dk
Her kan du søge, reservere og bestille materialer fra biblioteker overalt i Danmark. Du kan afhente bøgerne på dit nærmeste bibliotek.

http://skoda.emu.dk
Her finder du nyttige databaser: InfoMedia (artikler fra danske aviser), Forfatterweb (forfatteres liv og deres bøger), Faktalink (artikler om aktuelle emner) og meget, meget mere. NB: Der kræves password, som fås af skolens lærere.

www.vucthymors.dk/start
VUC’s startportal: Her finder du flere links.

Sproget.dk
Indgangen til det danske sprog, hvor du kan få hjælp til både stavning og grammatik.

Den store danske encyklopædi
Leksikon.

Ordbog over det danske sprog
Ordbog over det danske Sprog er ikke en retskrivningsordbog. Ordbogen er først og fremmest en betydningsordbog der dækker dansk sprog fra 1700 til ca. 1950.

EMU
Forskellige ordbøger, som er tilgængelige fra Danmarks Undervisningsportal.

Babylon
Her kan du få hjælp til oversættelser til og fra mange sprog.

http://da.bab.la/
Sprogportal som inkluderer 41 tosprogede ordbøger på 28 sprog.

På Thy-Mors HF & VUC bruges computere i undervisningen. Det forventes, at du medbringer din egen computer. Har du ikke din egen computer kan du læse mere omkring et evt. lån af computer under punktet "Computer". 

Du logger på skolens computere og det trådløse net med dit UNI-Login. Din brug af skolens it-systemer og net overvåges, og du må selvfølgelig ikke foretage ulovlige downloads eller tilsvarende. Overholder du ikke dette, kan din konto blive deaktiveret uden varsel.

UNI-Login

Dit login er et UNI-Login. Glemmer du dit brugernavn eller kode, er det din lærer der skal nulstille dit login for dig. Skriv derfor dit brugernavn og kode op et sikkert sted.

Har du tidligere været oprettet med UNI-Login på en anden skole evt. i folkeskolen, handelsskole eller gymnasiet, så overføres dit gamle brugernavn og password til Thy-Mors HF & VUC.

Du kan skifte dit password til UNI-Login her.

Trådløst net

Det trådløse net for kursister hedder ”eduguest”. Du skal bruge dit UNI-Login, før du kan komme på nettet.

LUDUS Web

LUDUS Web er skolens studieadministrative system. Her kan du bl.a. se dit skema, dine lektier, aktivitetskalender, studieplan, undervisningsbeskrivelser og meget andet. Som kursist har du pligt til dagligt at orientere dig i LUDUS Web.

I LUDUS Web kan du også se dit fravær samt en række andre oplysninger. Nogle oplysninger kan du se uden at logge ind, andre er først tilgængelige, når du er logget ind.

Du finder Ludus Web her – du logger på med dit Uni-Login.
Læs mere her om, hvordan du bruger LUDUS Web.

Fronter

Fronter er stedet, hvor du kan hente materialer, som er brugt i undervisningen. Du finder det her – du logger på med dit UNI-Login.
Læs mere her om, hvordan du bruger Fronter.

Mit KVUC

Mit KVUC er stedet, hvor du som fjernkursist kan finde dine materialer til fjernundervisning. 

Du finder Mit KVUC her.

Du kan se en infovideo om, hvordan man kommer ind på Mit KVUC her.

Undervisningsmaterialer, i- og e-bøger

Dit login til oprettelse vil ofte være dit UNI-Login, men det kan være forskelligt fra forlag til forlag.

Skyprint

Du kan kun udskrive på skolens kopimaskiner, hvis du er oprettet i systemet, og eventuelt har installeret en skyprinter. Vejledningen finder du i Fronter, men ellers kan du bede din lærer om hjælp.

Når du forlader Thy-Mors HF & VUC

Umiddelbart efter du forlader Thy-Mors HF & VUC deaktiveres dit UNI-Login og dermed også din adgang til alt det, som dit UNI-Login gav adgang til. Alt du måtte have gemt på netværk, Fronter m.m. slettes.

Det sker helt automatisk og uden yderligere advarsel end denne. Man skal være tilknyttet en undervisningsinstitution, for at kunne opretholde et UNI-Login.

Du kan bo på Thisteds nye kollegium, Rotunden, mens du går på hf og avu. Kollegiet er placeret ved uddannelsesområdet ved EUC Nordvest, Kronborgvej.

Der er følgende på kollegiet:

• 30 boliger på ca. 32 m2 med eget toilet, bad og køkken
• Fælles opholdstue med balkon, fælleskøkken, cafe/spise-pladser, bar, lounge
   med sofa og stole
• Fællesrum til f.eks. musik, film og fest
• Kreativt miljø, hvor der er plads til fysisk udfoldelse
• Stor fælles terrasse, indrettet med bord/bænk/grill
• Trådløs internet, inkluderet i huslejen

Søg om kollegiebolig

Vil du søge om en bolig på kollegiet foregår det via AKU-Aalborg.

Rotunden er Facebook

Rotunden har sin egen facebook-side. Søg på Rotunden på Facebook eller besøg facebook-siden her.

Som kursist på Thy-Mors HF & VUC får du tildelt et unikt kursistnummer.

Kursistnummeret står øverst på dit velkomstbrev. Har du glemt dit kursistnummer, kan din lærer finde det i LUDUS Web, når fremmødet registreres i starten af lektionen.

På Thy-Mors HF & VUC lægger vi stor vægt på, at demokratiet udfolder sig konkret på alle områder. Etableringen af kursistråd er et vigtigt led i denne målsætning.

Der dannes et kursistråd i både Thisted og Nykøbing. Kursistrådet er kursisternes faglige organisation og repræsenterer kursistinteresser over for skolens rektor, pædagogisk råd samt øvrige udvalg på skolen. Desuden har kursisterne to repræsentanter i bestyrelsen, som er det organ, der overordnet styrer skolen.

Vil du deltage?

Omkring 2-3 uger efter kursusårets start vælges der kursistrådsrepræsentanter på de enkelte hold og klasser. Det er hér du har muligheden for at blive en del af kursistrådet!

Kursistrådene bestemmer selv, hvordan de vil konstituere sig – om der skal være en formand, næstformand, kasserer osv. eller en kollektiv ledelse, og om der skal etableres udvalg – fx et festudvalg. Normalt arrangerer kursistrådet bl.a. julefesten og årsafslutningen.

Kursistrådene ved Thy-Mors HF & VUC kan – sammen med andre VUC'ere – deltage i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), der bl.a. repræsenterer kursisterne overfor Undervisningsministeriet.

Kursistråd i Thisted – skoleåret 2018-2019

Formand:
Casper Lyhne Henriksen
tlf.: 22 44 28 96
e-mail: curferlh@gmail.com

Kursistråd i Nykøbing – skoleåret 2018-2019

Formand:
Peter H. Nielsen
tlf.: 20 40 39 22
e-mail: peter@nielsen-privat.dk

Du må godt tage din mobiltelefon med i skole – på eget ansvar! – men den skal være lydløs i undervisningstiden. Mobiltelefoner må under ingen omstændigheder medbringes til nogen form for eksamen eller prøve!

Aflevér dit klasselokale som du gerne selv vil modtage det! Hjælp hinanden med at holde orden – det er rarest for alle at komme ind i et klasselokale, hvor alt er opryddet og rengjort. Husk derfor at smide dit affald væk og tage det brugte service med tilbage i kantinen.

Du skal forlade klasselokalet med stole opsat, slukket lys og projekter samt alle vinduerne lukket. Husk vi er en grøn skole :-)

De fælles ringetider for hele skolen er:
1. lektion:  08.00 - 08.45
2. lektion:  08.50 - 09.35
3. lektion:  09.50 - 10.35
4. lektion:  10.40 - 11.25
5. lektion:  11.50 - 12.35
6. lektion:  12.40 - 13.25
7. lektion:  13.30 - 14.15
8. lektion:  14.20 - 15.05
9. lektion:  15.10 - 15.55
10.lektion: 16.00 - 16.45

Aftenundervisning:
17.20 - 18.05
18.15 - 19.00
19.10 - 19.55
20.05 - 20.50
21.00 - 21.45

Thy-Mors HF & VUC er røgfrit område – det vil sige, der må hverken ryges indendørs eller udendørs noget sted!

I Nykøbing-afdelingen foregår rygningen udenfor matriklen ved busholdepladsen.

Ved adgangsvejene til Thisted-afdelingens matrikel der er opstillet rygeaffaldsspande, som skal benyttes.

Rygereglerne SKAL respekteres!

Du skal tilmelde dig skolens sms-service, hvor du vil modtage oplysninger om aflysninger og ændringer i dit skema. En sådan ordning skal aftales med lærerne på dine hold. Du tilmelder dig og registrerer dit mobiltelefonnummer i LUDUS Web.

Hvis du skifter mobilnummer, er det meget vigtigt, at du husker at ændre det i LUDUS Web, da du ellers ikke modtager sms om aflysning m.m.

Når du er kursist hos Thy-Mors HF & VUC, har du mulighed for at udvikle dine færdigheder indenfor din idræt.

På SPORTS COLLEGE MORS kan du kombinere din uddannelse med din idræt.

Læs mere på Sports College Mors' hjemmeside her.

Se brochure her.

Klik her for at se Studie- og ordensregler for Thy-Mors HF & VUC.

Klik her for at se Rusmiddelpolitik for beboere på HF Cold Hawaii kollegiet.

Klik her for at se vores Antimobbestrategi.

Som kursist på Thy-Mors HF & VUC kan du få et studiekort.

Henvendelse:

Administrationen i Thisted i tidsrummet kl. 10.00-14.00
Administrationen i Nykøbing indenfor åbningstiden

Vi tager et billede af dig, og printer studiekortet med det samme.