Banner image

VUC fra A-Å

Her er nyttige oplysninger for dig, som er kursist på skolen.

Hvis du flytter, skal du ændre din adresse under Stamdata i LUDUS Web.

Her skal du også ændre det, hvis du får nyt telefonnummer.

Det er din lærer, der udlåner bøger til dig. Du skal skrive under på en udlånsliste eller en bogudlånsseddel.

Du skal aflevere dine bøger i administrationen, når undervisningen er slut, eller efter du er færdig med prøve/eksamen i faget. Når du afleverer dine bøger, får du en kvittering på, at du har leveret de lånte materialer tilbage.

Beskadigede bøger og manglende aflevering medfører erstatningspligt. Det skal understreges, at hvis du af én eller anden grund framelder dig ét eller flere hold/fag i løbet af skoleåret, skal du straks aflevere fagets bøger i administrationen!

Bemærk: Vi udleverer først dit prøve- eller eksamensbevis, når du har afleveret alle de materialer, du har lånt! Du kan tjekke dine udlån her:

Bogudlån – Thisted

Bogudlån – Nykøbing

 

Fra august 2020 forventer vi, at alle kursister har en bærbar computer, som skal medbringes til undervisningen. Har du ikke en computer, kan du, forudsat at du er SU-berettiget avu-kursist, låne en computer af skolen mod betaling af et depositum på 500 kr.

(OBS! Fra august 2022 kan du kun betale med betalingskort eller MobilePay på skolen) 

Administrationen har åben hver dag fra kl. 9.30 til 13.00 for afhentning af computere i Thisted og fra kl. 9.00 til 11.00 i Nykøbing mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Der udlånes ikke computere til kursister på:

2-årig hf
Hf-enkeltfag
Hf-fjern
GSK
SOF
FVU-kursister
Flex-kursister
OBU firmahold
Blandet hf-enkeltfag og avu

Hvis ikke du er berettiget til at låne en computer af skolen, kan du evt. købe en brugt firma-computer. Se fx:

Datamarkedet
Refurb
Brugtecomputere

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er et fælles tilmeldingssystem for langt de fleste videregående uddannelser. Via Den Koordinerede Tilmelding kan du søge om optagelse på op til 8 forskellige uddannelser eller uddannelsessteder på samme tid. Du kan dog højst blive optaget ét sted.

Optagelse.dk kan du fra 1. februar finde ansøgningsskemaer til alle de uddannelser, der er med i Den Koordinerede Tilmelding. Til ansøgningen hører også prioriteringsskema, ændringsprioriteringsskema, arbejdsgivererklæringer og en fuldmagtsblanket.

Alle uddannelser har på Optagelse.dk et optagelsesområdenavn og et optagelsesområdenummer.

Optagelsesområdenavnet er navnet på den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Husk at den samme uddannelse kan have forskellige navne, alt efter hvilken uddannelsesinstitution der udbyder uddannelsen.

Optagelsesområdenummeret er nummeret for en bestemt uddannelse på en bestemt uddannelsesinstitution og er derved en slags identifikationsnummer.

Generelle regler

Ved afvikling af prøver og eksamener gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Eksamens- og prøvereglement for hf og avu.

Tilmelding og framelding

Det er et krav, at du går til eksamen i de fag, som du er tilmeldt og har fulgt undervisningen i, hvilket også betyder du automatisk er tilmeldt eksamen. Hvis du af en eller anden årsag ikke kan gå til eksamen, skal du henvende dig i vejledningen hurtigst muligt, hvorefter der vil blive taget stilling til en evt. dispensation. En evt. fritagelse fra eksamen kan få konsekvenser for din SU/SVU.

Udeblivelse fra eksamen vil få konsekvenser for din SU-udbetaling. Dette gælder også ved manglende aflevering af faglig dokumentation.

Hvis du er syg eller af anden grund er forhindret i at komme på eksamensdagen skal du ringe til administrationen om morgenen og melde dig syg/give besked. Du skal herefter selv få fat på en lægeerklæring samme dag, og sende den til skolen. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin – mod betaling. Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsen.

NB! Fristen for tilmelding til eksamen som selvstuderende er 1. februar for sommereksamen og 1. september for vintereksamen.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Både skriftlig og mundtlig eksamen afholdes i dagtimerne – også for aftenholdene.

NB! Lokaler samt tidspunktet for fremmøde fremgår af LUDUS Web.

Eksamensbevis

Der udstedes eksamensbeviser indeholdende de opnåede eksamenskarakterer. Der findes ikke årskarakterer på hf og avu. Udlevering af eksamensbeviser forudsætter, at du har afleveret bøger og andet lånt undervisningsmateriale.

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning.

Prøvebeskrivelser for FVU-matematik.

Der afholdes løbende prøver ved afslutning af et modul.

Dispensationer kan gives på avu og hf, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign.

Dispensationsansøgning kan findes her. Du kan udfylde den online eller printe den ud.

Aflever blanketten på kontoret eller på mail: vuc@vuctm.dk

Ansøgningsfrist

Vintereksamen 4. november 2022
Terminsprøve 24. januar 2023

Sommereksamen 1. april 2023

Vi forventer, at du kan og vil indgå seriøst i et læringsforløb, hvor der stilles krav om aktivitet, involvering, selvstændighed og ansvarlighed. Dine faglige, personlige og sociale evner og færdigheder vil blive udfordret.

Dét at være ærlig og kunne bede om og tage imod vejledning, støtte og hjælp er væsentligt for et positivt uddannelsesforløb. Du skal ha’ lyst til at lære og bidrage positivt til fællesskabet på holdet eller i klassen. Dermed skabes et sammenhold, der bygger på gensidig respekt og tillid. Humor er en del af vores kultur – for det må gerne være sjovt at lære.

Du skal møde til tiden, være forberedt, deltage aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer, aflevere skriftlige opgaver til tiden og afslutte med prøve/eksamen.

Fravær skal meddeles via LUDUS Web. Ved eventuelt fravær er du selv ansvarlig for at følge op på det faglige indhold i undervisningen.

Du må ikke bruge sociale medier i undervisningen, medmindre det er aftalt med din lærer.

På skolen skal du overholde almindelige ordensregler.

Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, tæller som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet. Der er altså intet, som hedder lovligt fravær. Evt. nødvendigt fravær skrives ind i LUDUS Web i god tid.

Sygdom

Ved sygdom skal du melde afbud om morgenen via LUDUS Web. Du vil også modtage besked om eventuel aflysning af undervisning via sms-systemet i LUDUS Web.

Ved længerevarende sygdom kontaktes vejledningen.

Vejledning om lægeerklæring

Thy-Mors HF & VUC er forpligtet på at gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at modtage SU ved sygdom. Dette glæder dog ikke ved kronisk sygdom.

Er du syg i sammenhængende 14 dage og endnu ikke rask, kan du aflevere en lægeerklæring som dokumentation på din sygdom og søge om dispensation fra kravet om studeaktivitet og dermed fortsat få SU.

En lægeerklæring er altid fremadrettet. Du kan altså ikke bruge en lægeerklæring til at forklare, hvorfor du har været fraværende.

Skolen betaler for din lægeerklæring, dog ikke hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, her skal du selv betale for din lægeerklæring.

Udformning og indhold af lægeerklæring er af stor betydning for om du kan få dispensation.

Lægeerklæringen skal indeholde følgende:

1. Dit navn og cpr.nr.

2. Det skal tydeligt fremgå, hvilken periode du er sygemeldt. Der skal skrives fra hvilken dato til hvilken dato du er sygemeldt. Indeholder lægeerklæringen ikke denne oplysning, kan du ikke få dispensation. Er din periode kortere end den angivet periode, genoptager du undervisningen. Er den længere end det fremgår af lægeerklæringen, kan din læge forlænge din sygemeldingsperiode og du afleverer en fornyet lægeerklæring til Thy-Mors HF & VUC.

3. Lægeerklæringen skal være underskrevet af lægen og forsynet med stempel samt lægens ydernummer.

På Thy-Mors HF & VUC forsøger vi sammen med jer kursister at skabe et spændende og inspirerende ungdoms- og voksenmiljø – også uden for undervisningstiden.

Der afholdes samlinger og fællesarrangementer i skoletiden med forskellige kulturelle indslag. Vi arrangerer også en »Anderledes Skoledag«.

Thy-Mors HF & VUC arrangerer også kunstudstillinger, debatmøder og teater- og musikarrangementer. Nogle hold tager også på ekskursioner – fx til København.

Selvfølgelig er der også både velkomstarrangement, jule- og sommerfest. Endelig arrangerer vejlederne i løbet af året nogle informationsmøder om videre-uddannelsesmuligheder, som har betydning for dig som kursist.

Alle arrangementer meddeles via lærerne, infoskærme, Facebook og fremgår af »Det sker« her på forsiden.

Kulturudvalget på Thy-Mors HF & VUC sammensætter spændende arrangementer for alle skolens kursister.

På Thy-Mors HF & VUC's afdelinger i Thisted og Nykøbing er der ophængt hjertestartere. I Thisted hænger hjertestarteren i skolegården uden for hovedindgangen, mens hjertestarteren i Nykøbing er placeret uden for hovedindgangen til Morsø Uddannelsescenter.

I tilfælde af brug skal du åbne boksen, hvorefter en stemme fortæller dig, hvad du skal gøre.

Har du brug for ideer til at søge informationer på nettet, kan nogle af følgende adresser være nyttige:

www.kulturrummet.dk
Her kan du søge, reservere og bestille materialer fra Thisted Bibliotek.

www.bibliotekmorsoe.dk
Her kan du søge, reservere og bestille materialer fra Morsø Folkebibliotek.

http://bibliotek.dk
Her kan du søge, reservere og bestille materialer fra biblioteker overalt i Danmark. Du kan afhente bøgerne på dit nærmeste bibliotek.

www.vucthymors.dk/start
VUC’s startportal: Her finder du flere links.

Sproget.dk
Indgangen til det danske sprog, hvor du kan få hjælp til både stavning og grammatik.

Den store danske encyklopædi
Leksikon.

Ordbog over det danske sprog
Ordbog over det danske sprog er ikke en retskrivningsordbog. Ordbogen er først og fremmest en betydningsordbog, der dækker dansk sprog fra 1700 til ca. 1950.

EMU
Forskellige ordbøger, som er tilgængelige fra Danmarks Undervisningsportal.

http://da.bab.la/
Sprogportal som inkluderer 41 tosprogede ordbøger på 28 sprog.

På Thy-Mors HF & VUC bruges computere i undervisningen. Det forventes, at du medbringer din egen computer. Har du ikke din egen computer kan du læse mere omkring et evt. lån af computer under punktet "Computer". 

Du logger på skolens computere og det trådløse net med et lokalt brugernavn og kode

Din brug af skolens it-systemer og net overvåges, og du må selvfølgelig ikke foretage ulovlige downloads eller tilsvarende. Overholder du ikke dette, kan din konto blive deaktiveret uden varsel.

MitID
Skolen anvender MitID til login på mange af vore systemer, hvorfor du skal huske at medbringe din telefon, så du kan anvende MitID.

Lokalt login
Som kursist har du også et lokalt login.
Du kan nulstille dit lokale login ved at sende en SMS til 40 58 31 43 eller 30 78 34 67 med teksten kodeord

Trådløst net

Det trådløse net for kursister hedder ”vucguest”. Du skal bruge dit lokale login her, før du kan komme på nettet.

LUDUS Web

LUDUS Web er skolens studieadministrative system. Her kan du bl.a. se dit skema, dine lektier, evt. ændringer/aflysninger, aktivitetskalender, studieplan og meget andet. Som kursist har du pligt til dagligt at orientere dig i LUDUS Web.

I LUDUS Web kan du også se dit fravær samt en række andre oplysninger. Nogle oplysninger kan du se uden at logge ind, andre er først tilgængelige, når du er logget ind.

Husk at tjekke, at dine stamoplysninger er korrekte – især dit mobilnummer, da du ellers ikke modtager SMSèr, når de udsendes fra skolen.

Du finder Ludus Web her – du logger på med MitID.
Læs mere her om, hvordan du bruger LUDUS Web.

Mit KVUC

Mit KVUC er stedet, hvor du som fjernkursist kan finde dine materialer til fjernundervisning. 

Du finder Mit KVUC her.

Du kan se en infovideo om, hvordan man kommer ind på Mit KVUC her.

Undervisningsmaterialer, i- og e-bøger

Dit login til oprettelse vil ofte være dit MitID, men det kan være forskelligt fra forlag til forlag.

Skyprint

Du kan kun udskrive på skolens kopimaskiner, hvis du er oprettet i systemet. Vejledningen finder du her, men ellers kan du bede din lærer om hjælp.

Når du forlader Thy-Mors HF & VUC

Umiddelbart efter du forlader Thy-Mors HF & VUC deaktiveres dine login og dermed også din adgang til alt det, som de gav adgang til. Alt du måtte have gemt på netværk m.m. slettes.

Det sker helt automatisk og uden yderligere advarsel end denne.

Kantinens åbningstider

Thisted

Mandag – fredag kl. 9.30-10.15 og igen fra kl. 11.15-12.15

Nykøbing

Mandag – fredag kl. 7.30-14.30

Du kan bo på Thisteds kollegium, Rotunden, mens du går på hf og avu. Kollegiet er placeret ved uddannelsesområdet ved EUC Nordvest, Kronborgvej.

Der er følgende på kollegiet:

• 30 boliger på ca. 32 m2 med eget toilet, bad og køkken
• Fælles opholdstue med balkon, fælleskøkken, cafe/spisepladser, bar, lounge med sofa og stole
• Fællesrum til fx musik, film og fest
• Kreativt miljø, hvor der er plads til fysisk udfoldelse
• Stor fælles terrasse, indrettet med bord/bænk/grill
• Trådløs internet, inkluderet i huslejen

Søg om kollegiebolig

Vil du søge om en bolig på kollegiet, så kan du gøre det her.

 

Som kursist på Thy-Mors HF & VUC får du tildelt et unikt kursistnummer.

Kursistnummeret står øverst på dit velkomstbrev. Har du glemt dit kursistnummer, kan din lærer finde det i LUDUS Web, når fremmødet registreres i starten af lektionen.

På Thy-Mors HF & VUC lægger vi stor vægt på, at demokratiet udfolder sig konkret på alle områder. Etableringen af kursistråd er et vigtigt led i denne målsætning.

Der dannes et kursistråd i både Thisted og Nykøbing. Kursistrådet er kursisternes faglige organisation og repræsenterer kursistinteresser over for skolens rektor, pædagogisk råd samt øvrige udvalg på skolen. Desuden har kursisterne to repræsentanter i bestyrelsen, som er det organ, der overordnet styrer skolen.

Vil du deltage?

Omkring 2-3 uger efter skoleårets start vælges der kursistrådsrepræsentanter på de enkelte hold og klasser. Det er hér du har muligheden for at blive en del af kursistrådet!

Kursistrådene bestemmer selv, hvordan de vil konstituere sig – om der skal være en formand, næstformand, kasserer osv. eller en kollektiv ledelse, og om der skal etableres udvalg – fx et festudvalg. Normalt arrangerer kursistrådet bl.a. julefesten og årsafslutningen.

Kursistrådene ved Thy-Mors HF & VUC kan – sammen med andre VUC'ere – deltage i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), der bl.a. repræsenterer kursisterne overfor Undervisningsministeriet.

Kursistråd i Thisted – skoleåret 2021-2022

Formand:
Amalie Andersen
amal2525@hotmail.dk

Kursistråd i Nykøbing – skoleåret 2021-2022

Formand:
Anne Sofie Dissing Seerup
annesofiedissing@gmail.com

Du må godt tage din mobiltelefon med i skole – på eget ansvar! – men den skal være lydløs i undervisningstiden. Mobiltelefoner må under ingen omstændigheder medbringes til nogen form for eksamen eller prøve!

Aflevér dit klasselokale, som du gerne selv vil modtage det! Hjælp hinanden med at holde orden – det er rarest for alle at komme ind i et klasselokale, hvor alt er opryddet og rengjort. Husk derfor at smide dit affald væk og tage det brugte service med tilbage i kantinen.

Du skal forlade klasselokalet med stole opsat, slukket lys og projekter samt alle vinduerne lukket. Husk vi er en grøn skole :-)

Ringetider i Nykøbing-afdelingen:
1. lektion:  08.00-09.15
2. lektion:  09.30-10.45
3. lektion:  10.55-12.10
4. lektion:  12.35-13.50
5. lektion:  13.55-15.10

Ringetider i Thisted-afdelingen:
1. lektion:  08.00 - 08.45
2. lektion:  08.50 - 09.35
3. lektion:  09.50 - 10.35
4. lektion:  10.40 - 11.25
5. lektion:  11.50 - 12.35
6. lektion:  12.40 - 13.25
7. lektion:  13.30 - 14.15
8. lektion:  14.20 - 15.05
9. lektion:  15.10 - 15.55
10.lektion: 16.00 - 16.45

Aftenundervisning:
17.20 - 18.05
18.15 - 19.00
19.10 - 19.55
20.05 - 20.50
21.00 - 21.45

Thy-Mors HF & VUC har røgfri skoletid og et røgfrit skolemiljø.

Det vil sige, at det ikke er tilladt at bruge nogen former for tobaksvarer og nikotinholdige produkter såsom snus, e-cigaretter, nikotinplastre/-tyggegummi mm. både på og uden for skolens område.

Røgfri skoletid og røgfrit skolemiljø gælder for alle elever/kursister, ansatte og gæster.

Det er ikke muligt at dispensere fra ”Lov om røgfri miljøer”, hvilket betyder, at loven gælder uden undtagelser.

Overtrædelse af skolens røgfri miljø betragtes som brud på skolens studie- og ordensregler og vil blive sanktioneret med advarsel og i gentagelsestilfælde med bortvisning.

Skolen vil være behjælpelig med anvisning til rygestopkurser, hvis dette ønskes.

 Sanktioner for overtrædelse af rygning i skoletiden

  1. Mundtlig irettesættelse/henvisning
  2. Mundtlig advarsel
  3. Første skriftlige advarsel
  4. Anden skriftlige advarsel
  5. Udmelding fra alle hold

Du skal tilmelde dig skolens sms-service, hvor du vil modtage oplysninger om aflysninger og ændringer i dit skema. En sådan ordning skal aftales med lærerne på dine hold. Du tilmelder dig og registrerer dit mobiltelefonnummer i LUDUS Web.

Hvis du skifter mobilnummer, er det meget vigtigt, at du husker at ændre det i LUDUS Web, da du ellers ikke modtager sms om aflysning m.m.

Klik her for at se Studie- og ordensregler for Thy-Mors HF & VUC.

Klik her for at se Rusmiddelpolitik for beboere på vores kollegier.

Klik her for at se vores Antimobbestrategi.

Som kursist på Thy-Mors HF & VUC kan du få et studiekort.

Henvendelse:

Administrationen i Thisted i tidsrummet kl. 9.30-13.00.
Administrationen i Nykøbing indenfor åbningstiden.

Vi tager et billede af dig, og printer studiekortet med det samme.

OBS: Efter sommerferien sker print af studiekort først fra medio september.

Administrationens åbningstider

Thisted

Mandag – torsdag kl. 7.45-13.30
Fredag – kl. 7.45-13.00

Nykøbing

Mandag – tirsdag kl. 9.00-11.30
Onsdag – lukket
Torsdag  fredag kl. 9.00-11.30

Telefontid

Mandag – torsdag kl. 7.30-13.30
Fredag kl. 7.30-13.00

 

SU-kontorets åbningstider

Mandag og onsdag kl. 10.50-11.50 i Thisted.

Mandage i Nykøbing (husk at skrive dig på listen ved vejlederkontoret).